Rekrutacja uczniów do klas I w szkołach podstawowych w gminie Grodzisk Wielkopolski z poza obwodu danej szkoły

Uprzejmie informujemy, że w dniach  09.04.2018 r.  –  11.05.2018 r. trwa składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klas I szkół podstawowych gminy Grodzisk Wielkopolski na rok szkolny 2018/2019 w ramach postępowania rekrutacyjnego, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Rodzice dokonujący zapisu dziecka do klasy I wypełniają druk: Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wraz z adresem zamieszkania.

Wypełnione druki rodzice składają w sekretariacie szkoły wraz z odpisem aktu urodzenia, bądź innym dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.

Wniosek można pobrać na stronach internetowych: Gminy, szkół lub odebrać osobiście w sekretariacie.

W załączeniu: