Rada Rodziców

Konto bankowe

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wlkp.

w Grodzisku Wlkp.

68 9063 0008 0000 0026 8888 0003

tytuł wpłaty: klasa …

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM rok 2018/19

przewodnicząca

Anita Fabiś-Palicka III c gimnazjum

z-ca przewodniczącej

Tomasz Sekuła

II b

księgowa

Weronika Bronka V a
księgowa Julita Paruzel

V d

sekretarz Monika Glapa

III f gimnazjum

komisja rewizyjna

Katarzyna Kaźmierczak VIII c
komisja rewizyjna Sylwia  Grygiel -Palma

III d gimnazjum

członek rady

Ludmiła Czapa- Andrzejewska

I b

członek rady

Anna Namysł

IV b

członek rady Tobiasz Tomczak

V b

Regulamin Rady Rodziców

Aneks do regulaminu Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

W dniu 14 września 2017 r. Rada Rodziców SP2 i Gimnazjum, podczas swojego pierwszego zebrania w roku szkolnym 2017/2018 zaproponowała wszystkim rodzicom uczniów szkoły, wzięcie aktywnego udziału w życiu całej społeczności szkolnej poprzez przekazanie “dobrowolnej” składki w wysokości 30 zł na “Komitet Rodzicielski”

Fundusze przekazane przez Państwa, pomogą Radzie Rodziców rzeczowo wspierać przedsięwzięcia sportowe, wydarzenia okolicznościowe i kulturalne związane z życiem szkoły oraz motywować i nagradzać uczniów za ich wyróżniające się postawy w sferze edukacji, sportu, a także wzorowych zachowań przynoszących chlubę szkole i wszystkim jej członkom.

Nasza wrażliwość i solidarność społeczna nie pomija także problemów socjalnych dzieci i ich rodzin, okazując wsparcie w nadzwyczajnych sytuacjach.

Liczymy na zaangażowanie wszystkich rodziców w życie szkoły, by wspólnie jeszcze lepiej troszczyć się o nasze dzieci.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
z oddziałami gimnazjalnymi
w Grodzisku Wielkopolskim

GIMNAZJUM GRODZISK WLKP.

Tabela wpłat na Radę Rodziców – rok szkolny 2016/2017

Lp. KLASA Wpłaty
1 I A 245,00
I B 170,00
I C 345,00
I D 355,00
I E 540,00
I F 530,00
I G 60,00
Razem klasy I 2245,00
2 II A 440,00
II B 0,00
II C 300,00
II D 220,00
II E 225,00
II F 430,00
II G 60,00
Razem Klasy II 1675,00
III A 250,00
III B 160,00
III C 210,00
III D 250,00
III E 235,00
III F 310,00
III G 180,00
III H 80,00
Razem klasy III 1675,00
Razem wpłaty na RR 5.595,00

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

RADY RODZICÓW

 GIMNAZJUM W GRODZISKU WLKP NA DZIEŃ 31-08-2017R.

Stan na dzień 01-09-2016r. 8.548,02

Lp. PRZYCHODY   LP KOSZTY

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Wpłaty na RR

Od 01-09-2016 do 30-06-2017

Zwrot na konto RR

A Strojna

149,01+7,74

Wypożyczenie Sali

p. Fórmaniak

Concordia – ubezpieczycie

Kwota pozyskana na cel wyjazdu uczniów do Anglii

GS Grodzisk 100,00

W. Ślebioda 1000,00

Dąbex          1000,00

Waldi             500,00

Konkurs plastyczny

Dofinansowanie p. Gwóźdź         200,00

Polsko-niemiecka wymiana

Zwrot A. Strojna

Absolwent roku

5.595,00

156,75

600,00

2790,00

2600,00

200,00

845,00

400,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prowizje za prowadzenie konta BS

Wymiana polsko-niemiecka

300,00+845,00

Turniej piłki nożnej- nagrody, prowiant

Materiały na konkurs plastyczny

Zakup książek-nagrody

999,91+1,00+2566,80

Zakup komputerów

1600,00+2790,01

Gwiazdka

Naprawa sprzętu nagłaśniającego

Absolwent roku i Tytuł Osobowości roku, Sportowcy roku

Dzień dziecka

woda 389,66

drożdżówki 599,40

Zakończenie roku szkolnego Kl.III

Kwiaty 290,00

Zabawa 265,00

Kwota wydana na cel wyjazdu uczniów do Anglii

97,60

1145,00

500,00

200,00

3568,71

4390,01

300,00

320,00

1500,00

989,06

555,00

2600,00

Razem przychody

13.186,75

 

  Razem koszty 16.165,38
      STAN  na dzień

31-08-2017

  5.569,39

Sporządziła:

Katarzyna Pięta