Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2-grodzisk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Niektóre pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Trzy wersje kontrastowe
 • Wyróżnienie odnośników
 • Podkreślenie linków
 • Wersję w skali szarości
 • Wersję w negatywie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kalinowska, e-mail: b.kalinowska@sp2-grodzisk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612271260. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada:

 • Miejsca parkingowe: niedaleko budynku oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe.
 • Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, wejście dla osób niepełnosprawnych muszą zapewnić osoby trzecie – pracownicy szkoły. Przy wejściu umieszczony jest nr telefonu do sekretariatu.
 • Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację – dyżurujący na parterze prosi pracownika z wyższych pięter o zejście na parter. Na parterze istnieje dostępność do toalety, która częściowo dostosowana jest do osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury przy wysokich progach Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.