Monitoring

Regulamin  funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.

§1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§2.

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów szkoły, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
 2. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

§3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Administrator, to jest Dyrektor szkoły Pani Beata Kalinowska.

§4.

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje teren budynków Administratora (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.) i teren wokół budynków Administratora (teren przed szkołą, parking, boisko szkolne).
 2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, pomieszczeń socjalnych, sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 1. kamer rejestrujących obraz,
 2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 3. stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
 1. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Administratora w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. przy ul. 3 Maja 5.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 4. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§5.

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z napisem „Obiekt monitorowany” na terenie i przy wejściach do budynków.
 2. Na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie, przy wejściu na monitorowany teren, na stronach internetowych Administratora w zakładce “Monitoring” zamieszcza się klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§6.

Bieżący dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają osoby upoważnione do tego przez Administratora, a w szczególności: administrator systemów informatycznych, a nadto pracownicy wyznaczeni przez Administratora oraz firmy świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§7.

 1. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 3. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół. Jeśli osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu przed upływem wskazanych wyżej 6 miesięcy zwróci się do Administratora z prośbą o wydłużenie 6-miesięcznego terminu, Administrator przedłuża okres przechowywania nagrania o kolejne 6 miesięcy.
 4. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 5. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:
 1. numer porządkowy kopii,
 2. okres, którego dotyczy nagranie,
 3. źródło nagrania, np. nr kamery,
 4. datę wykonania kopii,
 5. dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
 6. w przypadku wydania kopii – dane organu, któremu udostępniono zapis,
 7. w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§8.

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Administratora w zakładce “Monitoring”.