Monitoring

Regulamin  funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr2 z siedzibą w Grodzisku Wlkp.przy ulicy 3 Maja 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sp2@sp2-grodzisk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email:iod@grodzisk.wlkp.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu z kamer systemu monitoringu, który jest realizowany w celu:

  1. zwiększenia bezpieczeństwa jednostki oraz osób przebywających na jej terenie,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów,
  3. ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
  4. wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,
  5. zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom,
  6. utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  7. zwiększenia bezpieczeństwa mienia.
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu utrwalenia obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Utrwalenia obrazu następuje automatycznie i jest realizowane całodobowo, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze zostanie Pan/Pani objęta monitoringiem wizyjnym.