Konkurs plastyczny

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„LOKALNE DARY WIELKOPOLSKI ”
Konkurs plastyczny jest częścią składową projektu w ramach programu EtnoPolska 2022 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury “Regionalnie i oryginalnie”
1. ORGANIZATOR
Organizator Konkursu:
Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolewie
Kąkolewo 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Partnerzy projektu:
Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Kąkolewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim
2. UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski.
2. CELE KONKURSU:
a) zwiększenie świadomości folklorystyczno-kulturowej wśród mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego,
b) popularyzacja dziedzictwa kulturowego oraz historycznego,
b) rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni artystycznej,
c) propagowanie sztuki plastycznej, jako jednej z form artystycznego wyrazu, ważnego sposobu komunikacji międzyludzkiej.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH.
a) Praca musi być indywidualna.
b) Praca ma ukazywać „lokalne dary Wielkopolski”, tzn. mogą to być zabytki lub miejsca znajdujące się na terenie Wielkopolski
c) Technika, materiały do użycia i wymiary: Praca plastyczna, płaska wykonana dowolną techniką na papierze o maksymalnym formacie A3.
d) W przypadku udziału osób niepełnoletnich, należy załączyć do pracy zgodę rodzica lub opiekuna.
e) Prace należy dostarczyć do dnia 26 września 2022 r. do Marty Wasilewskiej (Szkoła Podstawowa w Kąkolewie) lub Agnieszki Borowczak (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich)
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny finałowej otrzymanych prac plastycznych przyznając nagrody. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
W ocenie prac brane są pod uwagę estetyka wykonania pracy, pomysłowość.
Praca powinna być podpisana: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika.
Do pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz OŚWIADCZENIE (ZAŁ.1)
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz dyplomów za zwycięskie prace przewidziano na październik 2022r.
4. Uwagi:
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych prac w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez Organizatora.
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 782-654-787
Udział w konkursie jest adekwatny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.